იპოთეკური სესხი


პირადი ინფორმაცია

სესხის შესახებ
მე, გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ შპს კავკასუს კრედიტს (ს/ნ 400168643), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში, კრედიტორთან დაცული, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო ბიუროებში დაცული და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩემი, როგორც მომავალი მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/უზრუნველყოფის მიმწოდებლის გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნით.გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მომხმარებლის (მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტი) მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. აღნიშნული თანხმობა არის ერთჯერადი და მოქმედია ხელმოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში (იურიდიული პირის შემთხვევაში 60 სამუშაო დღის განმავლობაში).

ვეთანხმები,რომ ჩემი მონაცემები გადამოწმდეს


ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ მითითებული მონაცემები არის უტყუარი, სრული და მოქმედი. თანახმა ვარ შპს „კავკასუს კრედიტმა“ დაამუშავოს ჩემს მიერ წინამდებარე განაცხადის ფორმაში მითითებული პირადი მონაცემები მომსახურების განხორციელების მიზნით, მათ შორის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნითაც, რაც გულისხმობს ჩემთვის სარეკლამო შეთავაზებების გამოგზავნას მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან ელ ფოსტის საშუალებით. სარეკლამო შეთავაზებების მიღების გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. ამისათვის, საკმარისია მობილური ტელეფონით გაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება (SMS) ტექსტით NOSMS ნომერზე 91349 (SMS რეკლამის ავტომატური გათიშვის მოთხოვნისთვის), დააჭიროთ შეთავაზების გამოწერის გაუქმების ბმულს ელ ფოსტით მიღებულ შეტყობინებაში (ელ ფოსტის რეკლამის ავტომატური გათიშვის მოთხოვნით) ან დაგვირეკოთ ცხელ ხაზზე 0322 330 330
იდენტიფიკაციის გავლა:
იმისთვის,რომ თქვენი მონაცამები იყოს დაცული და არ მოხდეს თაღლითური გზით თქვენივე მონაცემების გამოყენება, გთხოვთ, თქვენი კუთვნილი ანგარიშიდან შპს „კავკასუს კრედიტი“-ს ანგარიშზე გადმორიცხოთ 0.01 ლარი (1 თეთრი). დანიშნულება: იდენტიფიკაცია.
ანგარიშის ნომერი:GE46BG0000000161247544GEL

ვეთანხმები,რომ ჩემი მონაცემები გადამოწმდეს
გთხოვთ ჩაწეროთ ტელეფონზე მიღებული კოდი